لیگ برتر انفورماتیک / مقدماتی
مرحله حذفی جام انفورماتیک 1402
27 اردیبهشت 1402
- 3:05 am
- -
لیگ انفورماتیک مقدماتی
21 اردیبهشت 1402
- 6:00 pm
مادیران
2 5
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
لیگ انفورماتیک مقدماتی
21 اردیبهشت 1402
- 7:00 pm
فرادیس البرز
8 1
فناوری اطلاعات گردشگری
لیگ انفورماتیک مقدماتی
21 اردیبهشت 1402
- 7:45 pm
آیتول
0 3
توسن خلیج فارس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
21 اردیبهشت 1402
- 8:45 pm
داده ورزی سداد
6 0
رایانه تدبیر پرداز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
21 اردیبهشت 1402
- 9:30 pm
کمیسیون مشاوران
2 0
رایانه خدمات امید
لیگ انفورماتیک مقدماتی
21 اردیبهشت 1402
- 10:15 pm
سازمان حمایت
8 0
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
21 اردیبهشت 1402
- 11:15 pm
راشد سامانه ( پارسا )
0 0
فناپ زیر ساخت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 1:45 pm
یاس ارغوانی
1 3
پرداخت الکترونیک سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 2:45 pm
خدمات انفورماتیک نوین کیش
6 1
سحاب
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 3:30 pm
پیام رسان آیگپ
0 7
فناپ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 4:30 pm
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
2 1
شاپرک
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 10:30 pm
داده ورزی سداد
4 3
سازمان حمایت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 9:00 am
راشد سامانه ( پارسا )
1 1
سحاب
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 10:00 am
یاس ارغوانی
6 1
پیام رسان آیگپ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 10:45 am
شاپرک
3 2
خدمات انفورماتیک نوین کیش
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 11:45 am
توسن
2 1
فناپ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 5:15 pm
افزار پرداز رمیس
2 1
توسن
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 6:15 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
2 0
رایانه خدمات امید
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 12:30 pm
گرین
4 0
فناپ زیر ساخت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 1:30 pm
افزار پرداز رمیس
1 1
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 7:00 pm
کمیسیون مشاوران
3 1
فناوری اطلاعات گردشگری
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 8:00 pm
آیتول
3 3
مادیران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 2:15 pm
فرادیس البرز
0 0
سازمان حمایت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 8:45 pm
فرادیس البرز
7 0
رایانه تدبیر پرداز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 3:15 pm
رایانه خدمات امید
2 1
فناوری اطلاعات گردشگری
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 4:00 pm
کمیسیون مشاوران
5 3
رایانه تدبیر پرداز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
22 اردیبهشت 1402
- 9:45 pm
توسن خلیج فارس
9 0
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 5:00 pm
مادیران
9 0
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 5:45 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
4 1
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 اردیبهشت 1402
- 6:45 pm
توسن خلیج فارس
4 3
داده ورزی سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
28 اردیبهشت 1402
- 6:00 pm
گرین
1 5
پرداخت الکترونیک سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
28 اردیبهشت 1402
- 7:00 pm
فناپ زیر ساخت
2 1
سحاب
لیگ انفورماتیک مقدماتی
28 اردیبهشت 1402
- 7:45 pm
راشد سامانه ( پارسا )
0 0
شاپرک
لیگ انفورماتیک مقدماتی
28 اردیبهشت 1402
- 8:45 pm
یاس ارغوانی
4 3
توسن
لیگ انفورماتیک مقدماتی
28 اردیبهشت 1402
- 9:30 pm
خدمات انفورماتیک نوین کیش
4 1
افزار پرداز رمیس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
28 اردیبهشت 1402
- 10:30 pm
فناپ
4 4
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
28 اردیبهشت 1402
- 11:15 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
2 1
فناوری اطلاعات گردشگری
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 1:45 pm
آیتول
2 7
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 2:45 pm
رایانه خدمات امید
4 1
رایانه تدبیر پرداز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 3:30 pm
کمیسیون مشاوران
1 1
سازمان حمایت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 4:30 pm
مادیران
2 2
داده ورزی سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 5:15 pm
فرادیس البرز
3 1
توسن خلیج فارس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 6:15 pm
گرین
7 1
سحاب
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 7:00 pm
پرداخت الکترونیک سداد
6 1
پیام رسان آیگپ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 8:00 pm
فناپ زیر ساخت
1 4
شاپرک
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 8:45 pm
راشد سامانه ( پارسا )
1 1
افزار پرداز رمیس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 9:30 pm
یاس ارغوانی
2 1
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
29 اردیبهشت 1402
- 10:30 pm
خدمات انفورماتیک نوین کیش
2 5
فناپ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
4 خرداد 1402
- 6:00 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
4 0
آیتول
لیگ انفورماتیک مقدماتی
4 خرداد 1402
- 7:00 pm
فناوری اطلاعات گردشگری
2 3
رایانه تدبیر پرداز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
4 خرداد 1402
- 7:45 pm
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
5 2
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
4 خرداد 1402
- 8:45 pm
رایانه خدمات امید
1 6
سازمان حمایت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
4 خرداد 1402
- 9:30 pm
کمیسیون مشاوران
3 3
توسن خلیج فارس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
4 خرداد 1402
- 10:30 pm
مادیران
2 3
فرادیس البرز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
4 خرداد 1402
- 11:15 pm
پرداخت الکترونیک سداد
3 0
توسن
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 1:45 pm
سحاب
3 4
شاپرک
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 2:45 pm
گرین
8 0
پیام رسان آیگپ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 3:30 pm
فناپ زیر ساخت
1 3
افزار پرداز رمیس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 4:30 pm
راشد سامانه ( پارسا )
3 4
فناپ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 5:15 pm
یاس ارغوانی
2 3
خدمات انفورماتیک نوین کیش
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 6:15 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
2 0
رایانه تدبیر پرداز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 7:00 pm
آیتول
4 1
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 8:00 pm
فناوری اطلاعات گردشگری
2 2
سازمان حمایت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 8:45 pm
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
3 4
داده ورزی سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 9:45 pm
رایانه خدمات امید
1 3
توسن خلیج فارس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
5 خرداد 1402
- 10:30 pm
کمیسیون مشاوران
2 2
مادیران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
11 خرداد 1402
- 6:00 pm
شاپرک
1 1
گرین
لیگ انفورماتیک مقدماتی
11 خرداد 1402
- 7:00 pm
پیام رسان آیگپ
0 5
توسن
لیگ انفورماتیک مقدماتی
11 خرداد 1402
- 7:45 pm
سحاب
3 4
افزار پرداز رمیس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
11 خرداد 1402
- 8:45 pm
پرداخت الکترونیک سداد
3 0
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
11 خرداد 1402
- 9:30 pm
فناپ
4 1
فناپ زیر ساخت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
11 خرداد 1402
- 10:30 pm
راشد سامانه ( پارسا )
2 4
یاس ارغوانی
لیگ انفورماتیک مقدماتی
11 خرداد 1402
- 11:15 pm
آیتول
2 3
داده ورزی سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 1:45 pm
رایانه تدبیر پرداز
1 4
سازمان حمایت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 2:45 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
5 1
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 3:30 pm
فناوری اطلاعات گردشگری
0 3
توسن خلیج فارس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 4:30 pm
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
2 7
فرادیس البرز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 5:15 pm
رایانه خدمات امید
0 1
مادیران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 6:15 pm
توسن
2 1
گرین
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 7:00 pm
شاپرک
1 1
افزار پرداز رمیس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 8:00 pm
پیام رسان آیگپ
0 6
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 8:45 pm
سحاب
1 6
فناپ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 9:45 pm
پرداخت الکترونیک سداد
4 0
خدمات انفورماتیک نوین کیش
لیگ انفورماتیک مقدماتی
12 خرداد 1402
- 10:30 pm
فناپ زیر ساخت
0 7
یاس ارغوانی
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 9:00 am
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
0 7
داده ورزی سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 10:00 am
آیتول
0 5
فرادیس البرز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 10:45 am
توسن خلیج فارس
6 1
رایانه تدبیر پرداز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 11:45 am
فناوری اطلاعات گردشگری
1 7
مادیران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 12:30 pm
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
1 1
کمیسیون مشاوران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 1:30 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
6 2
سازمان حمایت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 2:15 pm
گرین
1 1
افزار پرداز رمیس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 3:15 pm
توسن
3 2
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 4:00 pm
شاپرک
2 1
فناپ
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 5:00 pm
پیام رسان آیگپ
0 7
خدمات انفورماتیک نوین کیش
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 5:45 pm
یاس ارغوانی
5 3
سحاب
لیگ انفورماتیک مقدماتی
14 خرداد 1402
- 6:45 pm
پرداخت الکترونیک سداد
3 1
راشد سامانه ( پارسا )
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 9:30 am
آیتول
0 3
رایانه خدمات امید
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 10:30 am
فناوری اطلاعات گردشگری
0 6
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 11:15 am
سازمان حمایت
3 4
مادیران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 12:15 pm
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
0 4
کمیسیون مشاوران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 1:00 pm
داده ورزی سداد
0 2
فرادیس البرز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 2:00 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
2 2
توسن خلیج فارس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 2:45 pm
فناپ
3 0
افزار پرداز رمیس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 3:45 pm
توسن
1 2
خدمات انفورماتیک نوین کیش
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 4:30 pm
شاپرک
1 2
یاس ارغوانی
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 5:30 pm
پیام رسان آیگپ
2 5
راشد سامانه ( پارسا )
لیگ انفورماتیک مقدماتی
15 خرداد 1402
- 6:15 pm
پرداخت الکترونیک سداد
3 0
فناپ زیر ساخت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
18 خرداد 1402
- 6:00 pm
گرین
3 1
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
18 خرداد 1402
- 7:00 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
4 4
داده ورزی سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
18 خرداد 1402
- 7:45 pm
سازمان حمایت
2 5
توسن خلیج فارس
لیگ انفورماتیک مقدماتی
18 خرداد 1402
- 8:45 pm
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
0 6
فرادیس البرز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
18 خرداد 1402
- 9:30 pm
رایانه تدبیر پرداز
0 5
مادیران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
18 خرداد 1402
- 10:30 pm
آیتول
2 5
کمیسیون مشاوران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
18 خرداد 1402
- 11:15 pm
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
3 1
رایانه خدمات امید
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 1:45 pm
توسن خلیج فارس
2 0
مادیران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 2:45 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
1 0
فرادیس البرز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 3:30 pm
داده ورزی سداد
2 2
کمیسیون مشاوران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 4:30 pm
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
5 1
رایانه تدبیر پرداز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 5:15 pm
آیتول
4 0
فناوری اطلاعات گردشگری
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 6:15 pm
خدمات انفورماتیک نوین کیش
3 3
گرین
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 7:00 pm
فناپ
3 2
یاس ارغوانی
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 8:00 pm
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
0 2
راشد سامانه ( پارسا )
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 8:45 pm
توسن
3 2
فناپ زیر ساخت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 9:45 pm
پرداخت الکترونیک سداد
1 1
شاپرک
لیگ انفورماتیک مقدماتی
19 خرداد 1402
- 10:30 pm
پیام رسان آیگپ
1 7
سحاب
لیگ انفورماتیک مقدماتی
25 خرداد 1402
- 6:00 pm
فناپ
1 1
گرین
لیگ انفورماتیک مقدماتی
25 خرداد 1402
- 7:00 pm
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
0 1
خدمات انفورماتیک نوین کیش
لیگ انفورماتیک مقدماتی
25 خرداد 1402
- 7:45 pm
افزار پرداز رمیس
0 5
یاس ارغوانی
لیگ انفورماتیک مقدماتی
25 خرداد 1402
- 8:45 pm
راشد سامانه ( پارسا )
1 6
توسن
لیگ انفورماتیک مقدماتی
25 خرداد 1402
- 9:30 pm
پیام رسان آیگپ
0 3
فناپ زیر ساخت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
25 خرداد 1402
- 10:30 pm
سحاب
0 5
پرداخت الکترونیک سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
25 خرداد 1402
- 11:15 pm
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
0 4
رایانه خدمات امید
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 1:45 pm
خدمات انفورماتیک نوین کیش
1 2
راشد سامانه ( پارسا )
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 2:45 pm
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
1 1
فناپ زیر ساخت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 3:30 pm
افزار پرداز رمیس
3 3
پرداخت الکترونیک سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 4:30 pm
توسن
6 4
سحاب
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 5:15 pm
پیام رسان آیگپ
0 3
شاپرک
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 6:15 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
2 2
کمیسیون مشاوران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 7:00 pm
فرادیس البرز
2 1
رایانه خدمات امید
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 8:00 pm
توسن خلیج فارس
2 1
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 8:45 pm
داده ورزی سداد
5 3
فناوری اطلاعات گردشگری
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 9:45 pm
سازمان حمایت
7 3
آیتول
لیگ انفورماتیک مقدماتی
26 خرداد 1402
- 10:30 pm
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
1 3
رایانه تدبیر پرداز
لیگ انفورماتیک مقدماتی
1 تیر 1402
- 6:00 pm
گرین
5 5
یاس ارغوانی
لیگ انفورماتیک مقدماتی
1 تیر 1402
- 7:00 pm
فرادیس البرز
1 0
کمیسیون مشاوران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
1 تیر 1402
- 7:45 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
0 0
مادیران
لیگ انفورماتیک مقدماتی
1 تیر 1402
- 8:40 pm
داده ورزی سداد
0 2
رایانه خدمات امید
لیگ انفورماتیک مقدماتی
1 تیر 1402
- 9:30 pm
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
3 1
سازمان حمایت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
1 تیر 1402
- 10:30 pm
ایده‌های تجارت هوشمند سیمرغ
2 3
فناوری اطلاعات گردشگری
لیگ انفورماتیک مقدماتی
2 تیر 1402
- 4:30 pm
رایانه تدبیر پرداز
5 7
آیتول
لیگ انفورماتیک مقدماتی
2 تیر 1402
- 5:30 pm
راشد سامانه ( پارسا )
0 9
گرین
لیگ انفورماتیک مقدماتی
2 تیر 1402
- 6:15 pm
خدمات انفورماتیک نوین کیش
3 0
فناپ زیر ساخت
لیگ انفورماتیک مقدماتی
2 تیر 1402
- 7:15 pm
فناپ
0 1
پرداخت الکترونیک سداد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
2 تیر 1402
- 8:00 pm
توسن
1 3
شاپرک
لیگ انفورماتیک مقدماتی
2 تیر 1402
- 9:00 pm
سحاب
5 0
پرداخت الکترونیک پاسارگاد
لیگ انفورماتیک مقدماتی
2 تیر 1402
- 9:45 pm
افزار پرداز رمیس
10 0
پیام رسان آیگپ
جام حذفی انفورماتیک 1402
8 تیر 1402
- 8:15 pm
پرداخت الکترونیک سداد
5 3
سازمان حمایت
جام حذفی انفورماتیک 1402
8 تیر 1402
- 9:00 pm
شاپرک
7 6
داده ورزی سداد
جام حذفی انفورماتیک 1402
8 تیر 1402
- 10:00 pm
گرین
5 6
توسن خلیج فارس
جام حذفی انفورماتیک 1402
8 تیر 1402
- 11:00 pm
فناپ
2 3
کمیسیون مشاوران
جام حذفی انفورماتیک 1402
8 تیر 1402
- 4:30 pm
فرادیس البرز
4 1
افزار پرداز رمیس
جام حذفی انفورماتیک 1402
8 تیر 1402
- 5:30 pm
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
4 3
خدمات انفورماتیک نوین کیش
جام حذفی انفورماتیک 1402
8 تیر 1402
- 6:15 pm
مادیران
8 7
یاس ارغوانی
جام حذفی انفورماتیک 1402
8 تیر 1402
- 7:15 pm
تجارت الکترونیک پارسیان
4 3
توسن
جام حذفی انفورماتیک 1402
9 تیر 1402
- 6:00 pm
فرادیس البرز
2 0
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان
جام حذفی انفورماتیک 1402
9 تیر 1402
- 7:00 pm
مادیران
8 7
تجارت الکترونیک پارسیان
جام حذفی انفورماتیک 1402
9 تیر 1402
- 8:00 pm
شاپرک
6 5
پرداخت الکترونیک سداد
جام حذفی انفورماتیک 1402
9 تیر 1402
- 9:00 pm
توسن خلیج فارس
6 5
کمیسیون مشاوران
جام حذفی انفورماتیک 1402
15 تیر 1402
- 8:00 pm
توسن خلیج فارس
3 4
شاپرک
جام حذفی انفورماتیک 1402
15 تیر 1402
- 7:00 pm
فرادیس البرز
2 1
مادیران
جام حذفی انفورماتیک 1402
16 تیر 1402
- 7:00 pm
فرادیس البرز
2 1
شاپرک
#
Club
بازی ها
برد
مساوی
باخت
GF
GA
GD
امتیاز
1
12
10
1
1
44
8
36
31
2
12
9
2
1
43
16
27
29
3
12
8
4
0
34
13
21
28
4
12
7
1
4
42
27
15
22
5
12
6
3
3
40
27
13
21
6
12
5
6
1
30
18
12
21
7
12
5
4
3
37
21
16
19
8
12
5
0
7
19
21
-2
15
9
12
4
3
5
39
30
9
15
10
آیتول
L
L
W
L
W
12
3
1
8
27
46
-19
10
11
12
2
0
10
18
54
-36
6
12
12
1
1
10
15
47
-32
4
13
12
0
0
12
7
67
-60
0
#
Club
بازی ها
برد
مساوی
باخت
GF
GA
GD
امتیاز
1
12
10
2
0
40
8
32
32
2
12
8
1
3
45
25
20
25
3
فناپ
L
W
W
D
L
12
7
2
3
39
19
20
23
4
12
7
1
4
34
22
12
22
5
شاپرک
W
L
D
W
W
12
6
4
2
24
15
9
22
6
توسن
L
W
W
W
L
12
7
0
5
33
25
8
21
7
گرین
W
D
D
D
W
12
5
5
2
44
20
24
20
8
12
4
5
3
27
24
3
17
9
12
3
4
5
18
31
-13
13
10
12
2
3
7
18
26
-8
9
11
12
2
2
8
11
33
-22
8
12
سحاب
L
W
L
L
W
12
2
1
9
30
47
-17
7
13
12
0
0
12
5
73
-68
0
سالن کشتیرانی
لیگ برتر انفورماتیک / مقدماتی
2 تیر9:45 ب.ظ
افزار پرداز رمیس
10 0
پیام رسان آیگپ

ماتریس مسابقات

[anwpfl-results-matrix standing_id=”3461″]

[anwpfl-matchweeks-slides competition_id=”3453″ show_club_logos=”1″ show_match_datetime=”1″ club_links=”1″ matchweek=”” slides_to_show=”4″ match_card=”slim”]

اسلایدر تقویم

[anwpfl-matches-scoreboard competition_id=”3453″ show_secondary=”0″ days_offset=”” days_offset_to=”” season_id=”109″ type=”fixture” limit=”10″ stadium_id=”” filter_by_clubs=”” filter_by_matchweeks=”” show_match_datetime=”1″ club_links=”1″ club_titles=”1″ today_focus=”1″ priority=”0″ autoplay=”0″ loop=”0″]

ارتباط سریع

برای ارسال گزاراشات شخصی خود از مسابقات و حواشی آنها، با ما در ارتباط باشید. تیم پشتیبانی وبسایت، محتوای مفید را به سرعت پردازش کرده و در داخل وبسایت قرار می دهد.

حامی این دوره از مسابقات گروه مانیا

P